Årsmelding 2020

14.04.2021

Her kan du lese årsmeldinga for 2020.  Meldinga med bilder og i papirform finn du i kyrkja i forbindelse med gudstenesta.  Om du ønskje den tilsendt, ta kontakt med oss på kyrkjekontoret

Austevoll sokneråd 2020

Austevoll Sokneråd 2019-2023

Faste representantar:

Per Nordstrand (leiar) Hans Halstensen

Eivind Hatlevik (nestleiar) Randi Lise B. Storebø

Hans Reidar Njåstad Inger Anne Mortvedt

Mons Olav Økland Edvard Johannes Stangeland

Rolf Tore Hellesøy Hilde Elisabeth Klepsvik

Sokneprest Anne-Marie Sandve

Vararepresentantar: Kommunal representantar:

Arne Kalve Klepsvik Renate Møgster Klepsvik

Daniel Torsvik Joon Raymond Haugland

Hans Magnus Drønen

Anne-Marie Otterå Halstensen

Lars Knut Aarland

Stillingar 2020:

Sokneprest 100% stilling

Kyrkjeverje 100% / 80% Karen Kvinge i 80 % frå sept

Kyrkjegardsarbeidar 100% --:--

Organist 100% --:--

Kontorleiar/trusoppl. 100% --:--

Kyrkjelydspedagog 80% --:-- Hildegunn Stangeland frå 01.03.20

Trusoppl.medarb. 80% --:-- Laila Mortensen frå 18.08.20

Kyrkjetenar. 60% --:--

Reinhaldar . 15% --:--

Audun Instefjord har vore vikar for Maria Kuleshova mens ho var i

morspermisjon

I tillegg har Jermod Hausberg vore fast vikar når soknepresten vår har

ferie og frihelgar.

SOKNERÅDET

Austevoll soknerådet har hatt 8 møter i 2020 og handsama 30 saker etter § 14 i kyrkjelova, "fellesrådssaker," og 6 saker etter § 9, "soknerådssaker." 2 møter ble avlyst grunna korona.

Saker det har vore arbeida med er m.a.:

Kyrkjelyden sin julefest

HMS-arbeid

Koronasituasjonen

Utlysing stillingar/tilsetjingar

Budsjett/Rekneskap/Revisjon

Vedlikehald Storekalsøy kyrkje

Parkeringsplass og ny mur utanfor Storekalsøy kyrkje

Maling Bekkjarvik kyrkje

Restaurering av tårn Stolmen kyrkje

BUDSJETT 2020 2019

Budsjett kr 8 555 450,- kr.9.254.450,-

Overføring frå kommunen kr 5 690 000,- kr.5.516.000,-

Tilskot trusopplæring kr 270 000,- kr. 290.000,-

Refusjon løn trusopplæring kr 530 000,- kr. 555.000,-

Offer til kyrkjelydsarbeidet kr 52 470,- kr. 103.500,-

Offer andre, inkl. fasteaksjonen kr 140 000,- kr. 140.000,-

Festeavgifter kr 90 000,- kr. 120.000,-

Ref. mva kr 439 200,- kr. 500.000,-

Tilskot gåver andre kr 36 500,- kr. 157.500,-

Fast gjevarteneste kr 65 000,- kr. 50.000,-

Kontingent kyrkjebladet kr 65 000,- kr. 70.000,-

Betaling deltakarar kr 30 000,- kr. 325.000,-

Betaling konfirmantar kr 50 000,- kr. 60.000,-

Overskot kr kr. 50.000,-

Andre inntekter kr.1.317.450,-

Budsjettet fordeler seg slik: 2020 2019 .

Administrasjon kr 2 458 450,- kr. 2.221.450,-

Kyrkjer kr 3 159 000,- kr. 3.645.000,-

Gravplassar kr 1 345 000,- kr. 1.270.000,-

Andre kyrkjelege føremål kr 434 000,- kr. 523.000,-

Trusopplæring kr 1 158 500,- kr. 1.595.000,-

REKNESKAP 2020

Regnskapet viser et mindreforbruk i drift på kr 309 391,- og udekket i investeringsregnskapet er på kr 60 765,-. Det er i driften budsjettert med investeringstilskudd, vedlikehold og bruk av bundne fond som er bokført i investeringsregnskapet

Driftskonto pr. 31.12.20 596 775,- 31.12.19: kr. 433.526,-

Driftsfond pr. 31.12.20 197 940,- 31.12.19: kr. 165.255,-

Midlar div. føremål pr. 31.12. 2020 2019

Stolmen kyrkje kr 50 137,- kr. 67.124,-

Austevoll kyrkje kr 20 663,- kr. 369.440,-

Hundvåkøy kyrkje kr 44 896,- kr. 38.420,-

Bekkjarvik kyrkje kr 9 841,- kr. 8.339,-

Storekalsøy kyrkje kr 82 598,- kr. 4.928,-

Møkster kapell kr 6102,- kr. 6.000,-

Trusopplæring kr 322 745,- kr. 376.250,-

Misjonsprosjekt Madagaskar kr 4 366,- kr. 31.459,-

Innsamla midlar 2020

Gjevartenesta kr. 46 500,-

Fasteaksjonen kr. 15 846 ,-

Føring rekneskap / Revisjon

Rekneskapen vert ført av Aider Rekneskap. Revisor for 2020 er KPMG.

VEDLIKEHALD

Også i 2020 vart det gjort store vedlikehald på kyrkjene våre.

Storekalsøy kyrkje fremstår no som nesten ny. I tillegg er det blitt parkeringsplass og flott mur i forkant av kyrkja. Dette er finansiert av bedrifter og enkeltpersonar på Bakkasund.

Bekkjarvik kyrkje vart malt og på Stolmen vart tårnet restaurert og det ble lagt nytt kobbertak

Det er flott å sjå kyrkjene våre i so god stand.

So får vi håpe at vi for framtida får midlane vi treng for det daglege vedlikehaldet, slik at me klarar å halde dei sånn.

GRAVPLASSAR

Totalt sett er Austevoll kommune godt dekka i forhold til antal ledige graver, slik lova krev. Med utgongspunkt i dei resursar soknerådet har til rådvelde, må vedlikehaldet på gravplassane seiast å vera tilfredsstillande. Dei siste åra har vi fått mange og gode tilbakemeldingar på godt vedlikehald, nokke vi set stor pris på. For det er sjølvsagt ei utfordring i sumarhalvåret når graset veks på det meste, samstundes som ferien skal avviklast. Me er difor avhengig av å leiga inn ekstra slåttehjelp i tillegg til kyrkjegards-arbeidaren.

DET ÅNDLEGE LIVET I KYRKJELYDEN

2020 har vore eit annleis år for alle. All aktivitet i kyrkjelyden er blitt påverka av koronaviruset og nedstenginga av samfunnet. Etter kvart som smittesituasjonen har bølga litt fram og tilbake, er vi blitt veldig takknemlege for det vi har fått høve til å arrangera og vera med på.

Først og fremst konfirmasjonane . Dei vart utsette til september. Første helga i september hadde vi 4 konfirmasjonsgudstenester i Austevoll kyrkje. Neste konfirmasjonshelg var heile trinnet i karantene og konfirmasjonane vart utsette til helga etter. Då kunne vi pusta letta ut.

I august fekk vi feira kystsogeveka i Bekkjarvik med ei flott gudsteneste i Løo. Her var Solveig Leithaug m/ band med og song. På denne gudstenesta fekk vi presentert tre nye medarbeidarar, Hildegunn Stangeland, Karen Kvinge og Laila Mortensen.

Vi er også glade for at vi fekk halda avskjedsgudsteneste og fest for Jan Tørres Nordstrand som slutta av si teneste etter 42 år i kyrkjelyden.

Femtiårskonfirmantane fekk også halda si jubileumsgudsteneste i oktober.

Første november hadde vi minnegudsteneste for pårørande til dei som er gravlagde siste året.

Siste gudstenesta før Norge stengte ned var 8. mars. Første gudstenesta når det vart opna igjen, var 24. mai. Det vil seia at det blei påske utan gudstenester. Det var Jermod Hausberg som hadde teneste i påska. Det vart då laga ei digital helsing til kvar dag i påskeveka.

Frå slutten av mars, vart det også sendt ei digital søndagshelsing frå soknepresten. Vi brukte då alle kyrkjene for å visa at vi var der sjølv om vi ikkje kunne møtast.

Vi ser av statistikken at vi har hatt fleire gudstenester i 2020 enn tidlegare år. I tillegg er 15 gudstenester avlyst, 14 pga koronarestriksjonar og 1 gudsteneste på Møkster pga av uver. Auka antal kjem av at vi har hatt fleire gudstenester med dåp, fleire konfirmasjonsgudstenester og fleire på julaftan. På julaftan samla vi totalt 490 menneske til 11 gudstenester.

Talet på nattverddeltakarar er naturleg nok halvert. Siste gudstenesta med nattverd i 2020, var 25. oktober. Etter den tid, var det slik at alle i gudstenesta skulle halda seg på sin plass for å sikra avstand.

Då det vart opna opp igjen for gudstenester, var max antal deltakarar 50 menneske. I tillegg kom stab og medverkande. Derfor er det naturleg at gjennomsnittet pr gudsteneste er mykje lågare enn vanleg. Det er også halde 7 ekstra gudstenester med dåp der det gjerne bare har vore 1 eller to familiar til stades. Frå slutten av juni og fram til midten av november kunne vi vera fleire. Vi kunne då vera så mange som det var plass til med 1 meters avstand. På dei større gudsteneste har vi då hatt påmelding. Smittevernreglar har også kravd at vi måtte registrera alle deltakarar. Desse er blitt makulert etter 14 dagar.

Enkelte gudstenester har bare vore opne for målgruppa (konfirmantar, dåpsfamiliar, sørgande)

Andre søndag i juni, hadde vi planlagt kyrkja sin dag på Møkster. Den er nå utsett til 2021.

STATISTIKK 2019 2018 2017 2020

Forordna gudstenester 62 65 67 70

Frammøtte: 8.146 7.873 7.978 3619

Snitt frammøtt 133 121 119 52

Nattverdsgjester 974 929 1022 497

Døypte busett i soknet 37 58 45 41

Døypte frå andre sokn 12

Vigde tilhøyrande 10 5 10 5

Vigde ikkje tilhøyrande 4 8 4

Gravlagde 44 40 47 44

Innmelde i kyrkja 1 1 1 1

Utmelde av kyrkja 18 9 6 11

Konfirmantar 67 65 55 46

Fast gjevarteneste 66.400 86.700 46.700 46 500

Offer/kollektar(Totalt) 252.119 230.170 240.997 124 756

Til eiga verksemd 93.914 101.050 113.713 52 472

Gåver /innsamlingar 102.944 56.749 178.277 211 550

DIGITALT FELLESSKAP

Når alt vart stengt ned, vart det lagt ut gudstenester, ord for natta, andaktar, musikk m.m på nettet. Det var ønske om at vi også skulle leggja ut noko på nettet som var lokalt. Audun Instefjord og sokneprest starta då med å leggja ut ei søndagshelsing. Vi besøkte alle kyrkjene dei første vekene.

I påska hadde vi ei helsing kvar dag frå skjærtorsdag til påskedagen.

Til barna sin påskedag (19.04) la vi ut ei minigudsteneste med fokus på påskebudskapet for familien. Etter dette starta vår nye kyrkjelydspedagog med samlingsstund for barn til enkelte søndagar.

Til 17. mai spelte vi inn ei gudsteneste som vart sendt på dagen. Seinare har vi streama ei gudsteneste live, 1. pinsedag.

Til julaftan spela vi også inn på førehand ei samling frå kyrkja med juleevangeliet, song av barn og ein solist.

Vi har utstyr til å streama gudstenester, men vi treng folk til å styra med det.

Når vi tar opp helsingar, bruker vi bare eit mobilkamera.

Det digitale kan aldri erstatta det å koma saman og vera saman. Vi har hatt gudstenester og kyrkjelege handlingar med begrensningar men all annan aktivitet med andaktar, kyrkjelydskveldar og konsertar , korøving m.m er blitt avlyst.

Det har vore eit stort sakn. Vi kjenner på kva kyrkjelyden og fellesskapet betyr for oss.

KYRKJELEGE HANDLINGAR

Dette året har vi hatt totalt 53 dåpshandlingar, av desse er 41 busette i soknet.

Då landet stengde ned vart dåp sett litt på vent, men etterkvart er dåp blitt avvikla etter oppsett dato. Om det har vore restriksjonar på kor mange ein kan vera, har det blitt to gudstenester etter kvarandre. Det har også blitt ekstra dåpsgudstenester når det har vore konfirmanthelger.

Det er blitt gjennomført dåpsførebuing som vanleg. Vi har nå også fått innreda nye rom der vi kan vera om vi blir for mange til møterommet

Det har vore gode tilbakemeldingar på at det har vore fine dåpsgudstenester om det bare har vore nærmaste familie til stades. Det blir nært og sjølve dåpshandlinga får ekstra fokus.

Også ved dåp, har vi koronarestriksjonar for å halda 1 metersavstanden. Ingenting tyder på at smitte kan gå gjennom vatnet, så der er vi trygge.

Talet på gravferder er det same som året før. Vi registrerer ein liten auke i antal bisetjingar.

Under koronaepidemien kan ikkje presten som ei hovudordning gå heim til folk. Vi tar imot pårørande på møterommet på kontoret.

I gravferder har grensa på deltakarar vore det same som for gudstenester. Frå november tilbake til max 50.

Det er kanskje her vi mest kjenner kor vondt det er å måtta halda avstand. Vi saknar å kunna visa medkjensle med ein klem og eit godt handtrykk.

Vi har hatt 9 vigslar dette året. Av desse er 4 utanfrå kommunen. I juni og juli var det 2 vigslar og dei resterande 7 var frå august og til november.

8 vigslar er blitt avlyst / utsett til 2021. Totalt kunne vi då hatt 17 vigslar og det er ein auke frå dei forrige åra.

PLEIE OG OMSORGSSENTERET

Fellesskapet på PO senteret har bore mykje av konsekvensane av nedstenginga.

Vi har ikkje kunna hatt seniortreff eller andaktar i fellesområdet. Dei første månadene fekk presten heller ikkje koma inn til enkeltpersonar. Dette vart lempa på etter sommaren.

På våren hadde vi eit par gonger andakt ute i hagen. Vi måtte då innom 3 hagar. Då kom dei frå to og to avdelingar. Nokre kom ut, andre sat inne bak vindauga.

Dette blir vanskeleg med lyd (sjølv med eit lite anlegg). Men gleda er stor over å få sjå kvarandre. Det er også blitt spelt inn ein andakt som vart sendt digitalt.

Det har vore eit annleis år. Det som vi tar for sjølvsagt, var ikkje det lenger. I vel to månader var gudstenestelivet heilt sett på vent. Det går heilt imot det vi er som kyrkje. Våre gudstenester og møte skal vera opne for alle. Vi veit at mange saknar fellesskapa våre.

Vi har måtta snu oss rundt og laga digitale helsingar. Vi har også brukt ein god del energi på å planlegga arrangement som vi har måtta avlysa. Dette gjeld særleg innan trusopplæring.

Vi har også måtta gjort endringar og snu på ting for å få ting til å gå opp.

Vi har gjort nye erfaringar og vi har lært mykje. Nokre av dei endringar vi har måtta gjort, kan vi ta med oss vidare.

Trusopplæring

Trusopplæringsarbeidet er kyrkjelyden si hovudsatsing.

Arbeidet har som føremål å medverka til systematisk og samanhengande opplæring ved å:

 • Vekkja og næra den kristne trua.
 • Gi kjennskap om den treeinige Gud
 • Medverka til kristen livstolkning og livsmeistring.
 • Utfordra til engasjement og deltaking i kyrkje og samfunnsliv.

Trusopplæringstiltak:

 • Dåpssamtale/dåp
 • Babysang
 • Utsending av dåpshelsingar til eit- og toåringer
 • Utdeling av 4-årsboka
 • Tårnagentar 3. trinn
 • Utdeling NT 5. trinn
 • Lys Vaken 6. trinn ( vart ikkje gjennomført pga Korona)
 • Konfirmantarbeid
 • Reunion for konfirmantene som vart konfirmert i 2020

Babysong

Babysong er eit populært tiltak som vart starta opp i år 2000. Frammøte ha vore godt.

Tysdagar samlast vi i Bekkjarvik kyrkje og onsdagar er vi i Hundvåkøy

Vi klarte nesten å fullføre våren før Norge stengte ned og vi var litt usikre på om vi turde å starta opp igjen på hausten. Men då vi høyrde med dei nybakte foreldra og dei ynskja det, då var vi ikkje vanskeleg å be og setja i gong nytt kurs

Stor takk også til våre friviljuge medarbeidarar som trufast stiller opp og gjer dette tiltaket mogeleg

Tårnagentane

Tårnagentane er ei samling for dei som fyller 8 år og går av stabelen i slutten av januar. Her samlar me rundt 30 born for å bli betre kjent i kyrkja. Me går på skattejakt og leitar etter symbolar og andre gjenstandar som fortel noko om kyrkja vår. Alltid er det eit eller anna som er borte og som me ikkje finn, og då må me ha hjelp av politiet, som alltid er velviljug og stiller opp.

Eit av høgdepunkta på laurdagssamlinga er å få koma høgast opp i tårnet og få sjå og høyra kyrkjeklokka. Litt nifst synest nokon, men spanande. Me øver og dramatiserer søndagens preiketekst og eit par songar som me skal opptre med, m.a. Tårnagentsongen. Høgdepunktet i helga er gudstenesta på søndag der alle tårnagentane på eit eller anna vis deltek i gudstenesta. Nokre står ved døra og ynskjer velkomen, nokre hjelper til med preika, andre med dåpen, alle er med å syng. Gudstenesta vert avslutta med utdeling av diplom og kyrkjekaffi.

Samlingsstund

Planen var at vi skulle starte med søndagsskule i 2020, men så kom koronaen. Vi måtte da tenkje nytt og slik starta Samlingsstunden. Vi har hatt i underkant av 20 samlingar. Nokre har vi hatt ute, vi har vore i kyrkja, på besøk i barnehagar og elles vore i samlingssrommet vårt på kyrkjekontoret. Vi har hatt besøk av politi, brannmann, prest og ein elefant. Vi vonar å komme i gang med søndagsskule i 2021.

Utdeling av 4-årsboka

Dette året hadde vi samling i kyrkjene for 4-åringene med utdeling av bøker. Vi var i Stolmen-, Austevoll- og Hundvåkøy kyrkje. Her fekk 4-åringen ta med seg 1-2 vaksne. Dei fekk sjå og høyre litt frå boka, det var litt song og bøn og ei lita bibelfortelling. Så kom borna fram ein og ein og fekk boka si.

Sjølv om vi ikkje fekk vandre rundt i kyrkjerommet og sitje saman med alle borna, opplevde vi det som ei fin stund saman med 4-åringane.

Konfirmantarbeid

Konfirmasjonsdagane i 2020 vart utsatt pga koronaen, men vi kom i mål.

Til vanleg har vi reunion i etterkant av konfirmasjonane, for 2020 blei det i forkant. Og som (nesten) vanleg samla vi oss i hagen til Anne-Marie.

Konfirmantarbeidet fortset stort sett over same lest som dei siste åra. Det som er nytt er at vi har delt kullet i 3 grupper, geografisk. Vi har ei gruppe i Bekkjarvik, ei på Storebø og ei på Hundvåkøy.

Samarbeid barnehage/skule

Kyrkja i Austevoll har god kontakt med barnehagane og skulane i kommunen. I advent er alle barnehagane med på samling i kyrkjene med framføring av juleevangeliet, der borna får delta.

Skulegudstenestene som vi har med skulane før jul vart avlyst pga Korona. Påskevandringen som vi skulle hatt med 1-klassingane vart også avlyst pga pandemien.

Åpent hus

I haust har vi hatt Åpent Hus, i nokre veker. Det vil seie at 8.-klassingane har blitt invitert til å ta kyrkjekontoret sine lokaler i bruk, til sosialt samvær, lekselesing og det har vore mogleg å steikje seg ein vaffel. Ope Hus hadde vi 3-4 tysdagar i november frå kl 1430-1700. Antall deltakarar var i frå 8 - 15 ungdomar. Noko av tanken bak dette initiativet har vore å få ein føling med kor vidt det kan vere mogleg å få til eit fast tiltak for ungdomskuleelevane i lokala våre på Storebø.

Nyoppussa rom på kyrkjekontoret

I haust har vi pussa opp det største møterommet i kyrkjekontoret sine lokale - med tilhøyrande grupperom. Romma har allereie blitt tatt i bruk som møterom, og i samband med konfirmantarbeidet og når vi har hatt Åpent Hus. På sikt håpar vi at rommet kan fungere som eit slags allrom, der ein kan ha ymse aktivitetar. Med installering av komfyr og vifte på kyrkjekontoret sitt kjøkken, ser vi det også mogleg å kunne servere varme måltid her.

Diakoni

Det er utarbeida diakoniplan for kyrkjelyden. Satsingsområde har vore besøksteneste og besøk på bufellesskapet. Det har synt seg vanskeleg å rekruttera frivillige til besøksteneste, men eit par medlemmer i kyrkjelyden har gått på besøk på PO senteret. Det har ikkje vore besøk på bufellesskapet dette året. Desse samlingane vart avslutta før sumaren 2018 då fleire av dei som møtte er gått bort.

Kyrkjelyden sitt engasjement mellom fiskarfamiliane på Madagaskar må også sjåast som eit diakonalt tiltak.

Seniortreffa på PO-senteret er svært populære. Me samlast den 1. fredagen i kvar månad og alltid til fullt hus. Her samlast pensjonistar frå heile Austevoll, men det er også eit tiltak for bebuarane på PO-senteret og dei som bur i omsorgsbustadane. Grunna korona hadde vi kun 2 treff i 2020. Bilde visar frå mars då Marianne Juvik Sæbø var utover saman med Elisabeth Wannebo og Vidar Eldholm

Andre diakonale tiltak har vore:

¤ Gudsteneste i advent for personar med nedsett funksjonsevne

¤ Seniortreff i februar og mars

¤ Minnegudsteneste på Allehelgensdag

Misjon

Prosjektet på Madagaskar har nå vore i gang i 3 ½ år. Den siste årsrapporten er frå 2019.

Det er veldig flott å lesa kor mange ringverknader arbeidet får.

Det er eit stort område, det er grisgrent, langt mellom landsbyane og dårleg kommunikasjon. Det å då kunne møtast og utveksla erfaringar og læra nye ting er veldig viktig. Det er nå 110 «animatørar» som har ansvar for kvart sitt området. Det er også spesialistar på forskjellige fagfelt som lærer sitt fag vidare til animatørane som lærer vidare i sitt lokalområde. Alle animatørane er valde av kyrkjelyden. Arbeidet spring ut av kyrkja.

Når ikkje -kristne ser korleis dei kristne tek ansvar for seg , sin familie og sitt lokalmiljø, har det også ført til at ikkje-kristne har slutta seg til kyrkja.

Det er to koordinatorar som har kvart sitt geografiske område som dei fylgjer opp.

Det er MONJA Josoah som vi ser her og RANDRIANJAFIZANAKA Achilson Jean.

Begge desse snakkar og skriv engelsk slik at vi kan kommunisera med dei. Årsrapporten frå 2019 melder mykje det same som for 2018. Det er stor aktivitet på mange område. Målgruppa for prosjektet er fiskarfamiliane. Identiteten som fiskar er sterk. Det medfører også at det kan vera vanskeleg å gjera noko anna når fisket er dårleg og ikkje nok til å forsørga familien. Eit mål, er ogås å engasjera kvinnene og heile familien i å betra utkomme. På biletet her ser vi ei fiskarkone som har dyrka løk som ho sel på marknaden. Slik får familien større inntekt. I 2019 var dei to koordinatorane med på eit seminar i Kenya om mikrofinans. Enkelte stader har ein då kome i gang med sparegrupper. Slik kan ein bli i stand til å kjøpa utstyr til å koma i gang med f. eks handverk, dyrking, verksemder av ulikt slag.

Enkelte «animatørar» har også rettleiing med nygifte og familiar om familieøkonomi , likestilling mellom kjønna og om helse.

Det er også innleia eit samarbeid med det offentlege og andre hjelpeorganisasjonar. Dei kan bidra med utstyr, båtar o.l og dei frivillige i vårt prosjektet kan bidra med organisering og rettleiing. I nokre område har ein gått saman og laga fiskarlag.

Året 2020 har alle land i verda vore påverka av covid -19 pandemien. Slik har det også vore i Madagaskar. Men den har ikkje råka så hardt ute i distrikta. Arbeidet har likevel vore noko redusert.

2020 har også vore eit år utan regn i dette området. Det har fått katastrofale følger. Ingenting veks og folk og dyr døyr av svolt. Folk reiser frå dei verste områda ut til kysten og det blir endå meir press på fisket og folket der. Det blir derfor viktig at vi fortsatt er med slik vi kan.

Folket her er blitt våre kristne søsken.

KYRKJEMUSIKALSK VERKSEMD

I august 2019 gjekk organist Maria Kuleshova ut i permisjon, og Audun Instefjord gjekk inn som vikar. Audun har fungert særs godt i stillinga. I tillegg til å vera organist, har han også fungert som ein alt-mogeleg-mann. Heldigvis so er han ikkje so langt unna og rett som det er, er han og hjelper oss.

Det er eit kyrkjekor i kommunen, Stolmen kyrkjekor. For 2020 har det vore lite øvingar

Grunna Maria Kuleshova sin permisjon er det vikarorgansist Audun Instefjord som har det musikalske ansvaret for koret.

Vi ser fram til at landet skal bli «friskmeldt» so vi igjen også får samlast til kultur og konsertar i kyrkjene

FRIVILJUGE MEDARBEIDARAR

Utan friviljuge medarbeidarar ville det ikkje vore mykje aktivitet i kyrkjelyden vår. På lista over friviljuge medarbeidarar har me meir enn 100 personar som stiller opp i ulike samanhengar, alt frå bøneteneste til babysong, gudstenester og ulike trusopplæringstiltak. På eit arrangement som «Lys Våken» er me rundt 40 friviljuge og tilsette. I tillegg til dei friviljuge er det også mange foreldre og føresette som stiller opp og gjer ein stor innsats. Alle fortener dei stor takk.

MEDIA OG KYRKJEBLADET

Austevoll kyrkjeblad kom i 2020 kun ut med 2 nummer og sendt ut til alle husstandane i kommunen og nokre abonnentar utanfor kommunen. Vi veit at bladet blir teke godt imot, og at det vert lest. Bladet er vår fremste kanal ut til kyrkjelyden, her er kunngjeringar om kva som skjer, og reportasjar om det som har skjedd, og elles anna aktuelt og oppbyggeleg stoff.

Jan Tørres held fram som redaktør for kyrkjebladet, og vi kan vente oss fleire utgåver for 2021

Kyrkjelyden er på Facebook og har heimeside.

Ny heimeside: austevollkyrkja.no

TIL SLUTT

Før Norge vart stengt ned i 2020, hadde vi julefest i Løo i Bekkjarvik. Borda var flott dekka og dei vart fort fylt opp av festkledde små og store. Også julenissen stakk innom, til stor glede for spesielt dei små. Anne-Marie hadde ei flott andakt og fekk god hjelp av to jenter.

I haust gav Jan Tørres Nordstrand seg som kyrkjeverje etter 42 år i kyrkja. I oktober hadde vi avskjedsgudsteneste med fest i etterkant av gudstenesta.

For sitt engasjement og virke for kyrkja i Austevoll vart han i dag tildelt medalje for lang og tru teneste. Verkeleg fortent!

Ei stor takk til Jan Tørres og vi ønskje lukka til og Guds velsigning som pensjonist. Heldigvis så er han ikkje så langt unna, og vi vil fortsett få sjå han i og rundt kyrkja i Austevoll

Som du kunne lese i årsmeldinga, har det vore endringar i staben. Det har vore tilsett ny kyrkelydspedagog og ny trusopplæringsmedarbeidar. Hildegunn Stangeland tok til i stillinga som kyrkjelydspedagog 1.mars, og vart fort sendt heim på heimekontor. Laila Mortensen begynte som trusoppleringsmedarbeidar i august. Karen Kvinge tok til som kyrkjeverje i september. Regine Hatlevik Otterå gjekk då inn som kontorleiar/trusopplæring

Laila, Karen og Hildegunn Regine

Mykje kunne seiast om året som er gått, men fyrst og fremst ei stor takk for den tenesta me får stå i. Stor takk til tilsette, til friviljuge, til alle dykk som står saman med oss. Det fyller oss med audmjukhet og alvor i forhold til det store oppdraget me får tena i.

Som du har lese no i årsmeldinga, så har vi fått utretta ein del. Det må også seiast at nokke er blitt planlagt og skrinlagt. Derfor var det ein glad gjeng som på nyåret tok til med konfirmantarbeid igjen.

Takk også til Austevoll kommune for godt samarbid som no har teke eit skippartak for at kyrkjene våre skal bli teken vare på og framstå som den juvelen dei er i bygdene våre.